Algemene ledenvergadering, waarom in april ?
Al een aantal jaren werd de ledenvergadering gehouden tijdens de laatste clubavond voor de kerst, op dezelfde avond als de jaarlijkse loterij/rad van avontuur. Er waren drie redenen om dit te wijzigen:
omwille van de tijd, de loterijavonden vragen vrij veel tijd, daardoor was het erg vervelend als de ledenvergadering uitliep. 
De ledenvergadering volgens de statutengehouden worden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, dus tussen 1 januari en 1 juli.
Het is voor de penningmeester makkelijker als hij het boekhoudjaar gelijk kan laten lopen met het verenigingsjaar, het verenigingsjaar loopt volgens de statuten gelijk met het kalenderjaar.
Wel willen we de jaarlijkse algemene ledenvergadering op een clubavond houden, dit om te voorkomen dat het bestuur tegen een lege zaal zit te praten…. Dus vandaar op 12 april!  


Uitnodiging Algemene ledenvergadering, te houden tijdens de clubavond van maandag 12 april 2010.

De agenda is als volgt:
- Opening.
- Mededelingen.
- Verslag vorige ledenvergadering (zie elders in onze nieuwsbrief)
- Bestuursverkiezing.
 
Doordat Jan Roosen aangekondigde te stoppen als voorzitter moesten de overige bestuursleden op zoek naar een vervanger. Er werden verschillende leden benaderd met de vraag het voorzitterschap op zich te nemen, helaas geen van de beoogde kandidaten voelde er voor. Gelukkig was Alfred Estoppey bereid om als penningmeester/ledenadministrator in het bestuur te komen, daardoor kon Jan Kolman doorschuiven naar de functie van voorzitter.
Het bestuur stelt u voor om Jan Kolman als voorzitter en Alfred Estoppey als penningmeester te benoemen. Mochten er tegenkandidaten zijn die genoemde functies binnen het bestuur willen dan dienen die zich schriftelijk bij het bestuur te melden onder overlegging van een kandidaat- stelling ondertekend door ten minste tien leden. In dat geval zal er een schriftelijke stemming volgen.
- Enquête.
Op de ledenvergadering is er besloten een enquête te houden onder de leden. Ruim 70% van de leden heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid op feedback te geven. Op de ledenvergadering zal de uitslag door Jan Kolman worden gecommuniceerd en deze vertalen naar de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Mocht iemand nog een onderwerp ter discussie willen stellen dan horen we dat graag minimaal 1 week voor de vergadering.
Onderwerpen melden bij de secretaris, e-mail: secretariaat.kunst.vliegwerk@hetnet.nl 


Verslag Algemene ledenvergadering 2010, gehouden te Vlaardingen op 12 april 2010.

1.  Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom en gaat vervolgens over tot het agendapunt “bestuursverkiezing”.
Hij licht nogmaals zijn besluit tot aftreden als voorzitter toe.
Omdat er vanuit de vereniging geen kandidaten zijn aangebracht voor toetreding tot het bestuur stelt hij voor Jan Kolman te benoemen tot voorzitter en Alfred Estoppey tot penningmeester. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de kandidaten.
Daarna draagt hij de voorzittershamer aan zijn opvolger.
Vervolgens bedankt de nieuwe voorzitter zijn zojuist afgetreden voorganger voor de inspanningen die hij de laatste jaren voor de vereniging heeft gedaan en geeft hem namens de vereniging een cadeaubon.


2.  Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen en er zijn geen afmeldingen ontvangen voor deze vergadering.


3.Verslag van de ledenvergadering van 14 december 2009.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.


4.Bestuursverkiezing.
Zie hierboven bij de “opening”.


5. Enquête.
De resultaten van de enquête worden gepresenteerd en toegelicht, het enige punt dat aanleiding geeft tot discussie is het instellen van een ledenstop. Daarbij komen twee vragen aan de orde, willen we een ledenstop en zo ja wat wordt het maximale aantal leden. Na verschillende meningen te hebben aangehoord stelt het bestuur voor een ledenstop in te voeren en het maximale aantal leden te stellen op 90. De aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel.
Naar aanleiding van de vraag in de enquête wat men vindt van de bindavonden vertelt Anne Dikkerboom dat vanuit de Activiteitencommissie het idee is geboren om een bindcertificaat te gaan uitgeven aan die leden die bewezen hebben voldoende bekwaam te zijn als vliegbinder.
Voor het verder uitwerken van dit onderwerp vraagt hij hulp van leden die denken zo  bekwaam te zijn in het binden dat zij de prestaties van anderen kunnen beoordelen.
Voorlopig zal Anne worden bijgestaan door Frans Leunisse, Gerard Voerman en Wim van Leest.


6. Rondvraag.
Anne vraagt om ideeën voor activiteiten naast het vissen tijdens de verenigingsdag op 5 juni in Biddinghuizen. Ideeën en suggesties liefst voor eind april indienen.  


De secretaris.