Verslag Algemene ledenvergadering 2011, gehouden te Vlaardingen op 11 april 2011.

 

1.  Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2.  Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen en er is één afmelding ontvangen voor deze vergadering.

 

3.Verslag van de ledenvergadering van 12 april 2010.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.Jaarverslag 2010.

Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

 

5. Financiën.

Het financieel overzicht en de begroting geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

De kascommissie laat weten dat de kas en bescheiden van de penningmeester zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en vraagt de aanwezigen wie zich voor komend jaar beschikbaar stelt als vervanger van maarten Annaars, Gert-Jan Vinke stelt zich beschikbaar. De kascommissie voor volgend jaar zal dus bestaan uit; Hans Kievits en Gert-Jan Vinke.

 

Maarten Annaars vraagt of het mogelijk is voortaan bij de begroting ook  de begroting en resultaat van het voorgaande jaar te vermelden. De penningmeester zegt toe daar voor te zorgen.

 

6. Bestuursverkiezing.

Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld worden de beide volgens rooster aftredende bestuursleden opnieuw benoemd.

 

7.Rondvraag.

Anne maakt de aanwezigen erop attent dat er jaarlijks kan worden deelgenomen aan het knippen van vinnetjes bij jonge zalm bij Der Atlantischer Lachs in Duitsland.

Verder vraagt hij om voortaan een fles wijn beschikbaar te stellen voor leden die

” iets doen”  voor de vereniging. De voorzitter zegt toe daarin het bestuur over na te denken.

Tenslotte vraagt Maarten Annaars waarom er op de eerste maandag van de maand geen clubavond is.

De voorzitter legt uit dat wij op die avond in het verleden niet de beschikking hadden over de accommodatie, nu zou dat misschien wel gaan, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan.

Dat zou dan ongetwijfeld een contributie verhoging tot gevolg hebben en een extra inspanning vragen van de Activiteitencommissie om ook die avonden een programma aan te bieden.

 

 

De secretaris