Verslag Algemene ledenvergadering 2012, gehouden te Vlaardingen op 16 april 2012.

Aanwezig waren 38 leden.

 

1.  Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2.  Mededelingen.

Er is 1 bericht van verhindering ontvangen..

 

3.Verslag van de ledenvergadering van 11 april 2011.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.Jaarverslag 2011.

Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

 

5. Financiën.

Het financieel overzicht en de begroting geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

Wel worden enkele punten door de penningmeester toegelicht.

Maarten Annaars zou graag de financiële stukken vooraf ontvangen om deze goed te kunnen doornemen en doet het voorstel om voortaan de saldi per 1 januari en 31 december van het boekjaar te vermelden zodat het resultaat over dat jaar duidelijk wordt.

De kascommissie laat weten dat de kas en bescheiden van de penningmeester zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

 

Aanstelling nieuwe kascommissie.

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en heet Yme Dikkerboom welkom als nieuw lid van de commissie ter vervanging van Hans Kievits..

Hans Kievits wordt bedankt voor zijn inspanning als lid van de kascommissie.

De kascommissie voor volgend jaar zal dus bestaan uit; Gert-Jan Vinke en Yme Dikkerboom.

 

6. Bestuursverkiezing.

Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld wordt de volgens rooster aftredende voorzitter opnieuw voor drie jaar benoemd.

 

7.Rondvraag.

Anne maakt de aanwezigen erop attent dat  het jaarlijks knippen van vinnetjes bij jonge zalm bij Der Atlantischer Lachs in Duitsland er dit jaar bij ingeschoten is, hij vraagt waarom er geen deelnemers waren.

De penningmeester deelt mede dat hij de jaarlijkse gift aan der Atlantische Lachs terug gestort heeft gekregen met de mededeling dat de rekening is opgeheven.

De secretaris zal proberen eea te achterhalen.

Verder vraagt Anne opnieuw om voortaan een fles wijn beschikbaar te stellen voor leden die

” iets doen”  voor de vereniging en daarbij wat attenter te zijn. De voorzitter zegt daar beter op te zullen letten.

 Jee vraagt waarom er de laatste tijd minder “sprekers”van buiten de vereniging zijn op de clubavonden. En vraagt zich daarbij af of er bij bestuur en activiteitencommissie voldoende bekend is welke wensen er bij de leden zijn over onderwerpen voor die avonden.

Vanuit de activiteitencommissie wordt daarop gereageerd dat er toch wel wat problemen zijn met het steeds opnieuw komen met nieuwe ideeën.

Er wordt aan de leden gevraagd om mee te denken over de invulling van de avonden en de ideeën daarover te laten weten aan de commissieleden. Hiervoor zal een ideeënbus in het leven worden geroepen.

Ted vraagt zich af hoe het zit met het bindcertificaat. Vanuit de activiteitencommissie wordt uitgelegd dat de activiteiten voor het bindcertificaat weinig reacties vanuit de leden gaven en dat daarom een en ander niet is voortgezet. Er wordt gesuggereerd dat binnen Kunst en Vliegwerk voor dit soort activiteiten wat minder animo bestaat.

 

 

 

 

De secretaris.