Verslag Algemene ledenvergadering 2013, gehouden te Vlaardingen op 8 april 2013.

Aanwezig waren 39 leden.

 

1.  Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2.  Mededelingen.

Er is van verhindering 2 leden ontvangen.

 

3.Verslag van de ledenvergadering van 16 april 2012.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.Jaarverslag 2012.

Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

 

5. Financiën.

Het financieel overzicht en de begroting geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

Wel worden enkele punten door de penningmeester toegelicht.

De kascommissie laat weten dat de kas en bescheiden van de penningmeester zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

 

Aanstelling nieuwe kascommissie.

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en heet Rene van Knotsenburg welkom als nieuw lid van de commissie ter vervanging van Gert-Jan Vinke.

Gert-Jan Vinke wordt bedankt voor zijn inspanning als lid van de kascommissie.

De kascommissie voor volgend jaar zal dus bestaan uit;  Yme Dikkerboom en  Rene van Knotsenburg.

 

6. Bestuursverkiezing.

Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld worden de volgens rooster aftredende bestuursleden  opnieuw voor drie jaar benoemd.

 

7.Rondvraag.

Anne maakt de aanwezigen er op attent dat Cees van Noord heeft aangegeven zijn taak in de activiteitencommissie per 1 september 2013 te zullen neerleggen en had gedacht dat er vanuit het bestuur daar aandacht aan geschonken zou worden tijdens deze Algemene Ledenvergadering.

De voorzitter geeft aan dat er zeker aandacht aan zal worden geschonken maar dat het bestuur dat zal doen als het moment van afscheid daar is.

Verder vraagt Anne de leden om mee te denken over de invulling van de avonden en de ideeën daarover te laten weten aan de commissieleden. Ideeën kunnen tijdens de clubavonden worden doorgegeven aan de leden van de activiteitencommissie,  maar kunnen ook per mail worden doorgegeven.

Tenslotte oppert hij het idee om een schrijfmarathon te organiseren, ieder die een stukje schrijft voor de nieuwsbrief kan iemand aanwijzen die de volgende keer aan de beurt is, het idee wordt door velen enthousiast ontvangen.

Wim Tieleman laat weten dat hij de loterijavonden met lotenverkoop leuker vond dan de laatste avond met een bingo. De voorzitter is het met hem eens en zegt toe dat eind dit jaar weer een ouderwetse loterij wordt gehouden.

Yme brengt onder de aandacht dat er bij een aantal leden nog steeds onvrede heerst over onze huidige clublocatie, erkend wordt dat alle voorwaarden voor het kunnen houden van een clubavond aanwezig zijn, ruimte om te werpen, groot genoeg, betaalbaar enzovoort,  maar de gezelligheid ontbreekt.

De voorzitter is het met hem eens maar ziet geen andere mogelijkheden in de directe omgeving van Vlaardingen.

Er wordt afgesproken dat iedereen zal uitkijken naar een mogelijke andere locatie, het bestuur zal de ideeën dan serieus bekijken en beoordelen.

 

 

 

De secretaris.