Verslag Algemene ledenvergadering 2014, gehouden te Vlaardingen op 14 april 2014.

Aanwezig waren 31 leden, inclusief het bestuur.

 

1.  Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2.  Mededelingen.

Er is van bericht van verhindering van 1 lid ontvangen.

 

3.Verslag van de ledenvergadering van 8 april 2013.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 

4.Jaarverslag 2013.

Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

 

5. Financiën.

Het financieel overzicht en de begroting geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

De kascommissie laat weten dat de kas en bescheiden van de penningmeester zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

 

Aanstelling nieuwe kascommissie.

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en heet Gert-Jan Vinke welkom als nieuw lid van de commissie ter vervanging van Yme Dikkerboom.

Yme  wordt bedankt voor zijn inspanning als lid van de kascommissie.

De kascommissie voor volgend jaar zal dus bestaan uit;  Rene van Knotsenburg en Gert-Jan Vinke.

 

6. Bestuursverkiezing.

Eric Muijselaar en Fokko Kolman zijn volgens rooster aftredend en hebben beiden aangegeven  zich niet opnieuw voor drie jaar beschikbaar te stellen.

Het bestuur heeft  Martin van Berkel en Wim van Leest bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur, daarbij zal Martin de functie van secretaris op zich nemen.

Omdat er vanuit de leden geen tegenkandidaten zijn voorgesteld  worden beide kandidaten benoemd.

Vervolgens bedankt de voorzitter de afgetreden bestuursleden en betrekt daarbij ook de drie leden van de Activiteitencommissie die het afgelopen half jaar hun functie hebben neergelegd. Alle vijf krijgen zij een fles wijn als dank.

 

7.Rondvraag.

Anne  vraagt waarom de leden van onze vereniging niet op de hoogte waren van de onlangs gehouden regiodag van de VNV.

De voorzitter antwoord dat wij geen uitnodiging hebben ontvangen voor die dag, waarom bij onze vereniging hierover niets bekend was wordt niet duidelijk. Het schijnt wel op de website van de VNV te hebben gestaan.

 

Op verzoek van een lid vestigt de voorzitter opnieuw de aandacht op de gewoonte van enkele leden om als er een inleiding is achter in de ruimte andere dingen te doen. Zeker het praten daarbij wordt door verschillende leden als storend ervaren.

De voorzitter vraagt iedereen die niet deelneemt aan het programma of niet is geïnteresseerd in een inleiding o.i.d. voortaan  aan de andere kant van de afscheiding te gaan zitten .

 

Tenslotte wordt nogmaals gevraagd  niet te roken op het kunstgrasveld  tijdens het werpen.

 

 

De secretaris.