verslag ALV. maandag 13  april 2015.


Aanwezig:       35 leden (incl. bestuur)

Afmelding:       P. Haverkamp

 

1.         Opening.

            De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur

2.         Vaststelling agenda

            De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

4.         Verslag vorige ledenvergadering .      verslag bijgeleverd

            Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag van de ledenvergadering 2014.

 5.         Jaarverslag 2014.

De secreatris nuanceert de opmerking over webbeheer. Het heeft niet aan de vorige webbeheerder gelegen dat de infostroom op onze webpagina stilstond.  Nadat hij had aangegeven er mee te stoppen is er vanuit bestuur en vereniging geen gebruik gemaakt van zij  diensten. (red: Onlangsls heeft Wim het beheer van de site overgenomen en is/wordt er hard gewerkt aan een update.  Inbreng van leden hierbij is bijzonder welkom)

De rest van het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.         Financiën

-       financieel overzicht 2013 en begroting 2014.*    begroting bijgeleverd

Het overzicht en begroting wordt zonder aanmerking vastgesteld.

-       verslag kascommissie  

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en heeft geen op of aanmerkingen.                           

7.         Aanstelling nieuwe kascommissie.

René Knotsenburg is  aftredend. Voor de komende twee jaar zal Maarten Annaars toetreden tot de kascommissie . De commissie bestaat nu uit Gert-Jan (volgend jaar aftredend)  en Maarten Annaars.

 

8.         Bestuursverkiezing.

Maarten Annaars vraagt of er nog  formeel iets met Rene van Heezik gedaan wordt nu hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd.  Anne geeft aan dat hij het hier over gehad heeft, net als bij Jay Lee, maar dat dit voor betrokkenen niet hoeft.

Ook vraagt Maarten zich af hoe het zit met het smoelenboek. Martin geeft aan dat hij bezig is met een nieuwe opzet van het smoelenboek, maar nog worstelt met bescherming persoonsgegevens. Om deze reden stuurt hij vanuit het secretariaat altijd alle mail BCC.

Hierover gaat op korte termijn een e-mail naar alle leden.

Jan geeft aan waarom hij zich niet herkiesbaar stelt en licht de voordracht van Anne Dikkerboom toe.

Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering stemt unaniem in met de aanstelling van Anne als voorzitter. Anne neemt tijdens de vergadering de symbolische hamer over.

Vanuit het bestuur bedankt Richard Tuasela Jan voor zijn jarenlange inbreng en overhandigt hem een kleine blijk van waardering.

 Anne ligt toe waarom hij zich kiesbaar heeft gesteld en benadrukt nog eens dat hij dit wel samen met Wim van Leest doet.  Anne is de voorzitter en Wim ondersteunt Anne digitaal/administratief. Wim fungeert in functie van tweede voorzitter.

 9.         Rondvraag

Jan Roosen oppert het voorstel om de vereniging levendiger en bekender te maken door bijvoorbeeld via facebook belangstellenden uit te nodigen (interessante) invulling van het programma.  Het bestuur neemt dit voorstel mee ter uitwerking.

 

Fokko Kolman, Yme Dikkerboom  en Marcel Opsteegh  benadrukken het gemis van werpinstructie.

Geopperd wordt om leden die hier interesse in hebben een instructeurscursus te laten volgen.

Het bestuur is bezig met instructeurs buiten de vereniging. De optie leden de cursus te laten volgen wordt meegenomen. Ook zonder certificaat kunnen mensen les geven. Belangrijk is theoretische en praktische kennis en vooral ook didactische vaardigheden.

Algemeen wordt gesteld dat werpinstructie gestructureerd moet zijn en minimaal kan leiden tot het VNV werpcertificaat. Daarnaast is instructie voor gevorderden ook gewenst.

Bij werpers binnen de vereniging wordt gedacht aan Glenn en Yme stelt zich ook beschikbaar onder voorwaarde dat hij het niet alleen hoeft te doen.

 Op vraag over de jubileumviering geeft Gert-Jan Vinke aan dat de datum is gesteld op 19 september. Met een slag om de arm gaan we vissen op een forellenvijver.  Nadere informatie volgt snel.

 Arnold Verschuuren vraagt opheldering over de gebruikte term BCC en krijgt uitleg hierover.

 Ideeeen uit de vergadering voor het jaarprogramma:

-Gericht vissen op bot op het Oostvoornse meer.

-cursus vissen op stromend water.

 

10.       Afsluiting

            De vergadering wordt gesloten.

 

Opgesteld door de secretaris, april 2015.