REAGEER OP DIT BERICHT

AANTAL REACTIES    0
  Uitkomst van extra ALV op 27 september"De VNV moet ingrijpend vernieuwen"

Op zaterdag 27 september werd een extra Algemene Leden Vergadering van de VNV gehouden. Op deze vergadering deed de tweemanscommissie bestaande uit René Rol en Gert Jan Uijleman Anthonijs verslag van haar bevindingen en deed aanbevelingen om uit de bestuurlijke crisis te geraken.


De opdracht aan de onderzoekscommissie die door de vorige ALV was opgesteld, luidde:
  1. Onderzoeken van oorzaken, structuren en gedragingen die ten grondslag liggen aan de bestuurlijke problematiek (crisis) binnen de VNV. Hierbij de huidige crisis en het verleden in ogenschouw genomen;
  2. Adviseren hoe de VNV uit deze bestuurlijke crisis kan geraken, alsmede in de toekomst bestuurlijke problemen van gelijke orde kan voorkomen.

Om de uitkomsten van hun onderzoek en hun aanbevelingen nader te illustreren, werd door de commissie een presentatie gegeven waarin de belangrijkste zaken aan de orde kwamen.
Een van de belangrijkste aanbevelingen was het voorstel om een commissie in te stellen die voor de VNV een stappenplan moet opstellen om de aanbevelingen uit het rapport ten uitvoer te brengen. Voor deze 'hervormingscommissie' worden capabele en enthousiaste leden van de VNV gezocht om de voorstellen van René Rol en Gert Jan Uijleman in concreet beleid te vertalen. Beide heren stelden zich overigens beschikbaar om deze commissie te begeleiden.

Het bestuur van de VNV stelde zich achter de uitkomsten van dit rapport en de te volgen werkwijze. Het bestuur vroeg vervolgens aan de vergadering of ze de door de onderzoekscommissie gepresenteerde voorstellen en aanbevelingen wilden opvolgen, begeleid door de aan te stellen commissie/werkgroep die de lijn zal gaan uitzetten. Alle aanwezigen stemden voor en het voorstel werd aangenomen.

Tijdens en na de vergadering meldden zich spontaan enkele leden van de VNV om aan deze hervormingscommissie deel te nemen.
Mochten er andere leden zijn die zich na het lezen van de notulen van deze vergadering en het rapport van de onderzoekscommissie tot deze oplossingsrichting aangetrokken voelen en de VNV weer een nieuw elan willen geven, dan kunnen zij zich ook voor de genoemde hervormingscommissie aanmelden. Dat kan door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de VNV (secretariaat@vnv.nu) waarin kort de bestuurlijke ervaring en de bereidheid om oplossingen aan te dragen kunnen worden aangegeven. Die e-mails zullen alle naar René Rol en Gert Jan Uijleman worden doorgestuurd. De twee begeleiders van deze commissie hebben al aangegeven dat zij efficiënt willen werken en denken aan twee vergaderingen voldoende te hebben.

Deze hervormingscommissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar het bestuur zal hier geen enkele inbreng in hebben. Anders dan bij andere commissies het geval is, zullen de adviezen van deze commissie voor het bestuur bindend zijn. De adviezen zullen vervolgens ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering van de VNV worden voorgelegd.
De commissie staat in principe open voor alle leden van de VNV die geen verleden in een van de commissies van de VNV hebben gehad en de schouders onder de VNV willen zetten.

De VNV heeft in Nederland een krachtige positie verworven met een zeer groot aandeel van de actieve vliegvissers in ons land onder de leden en een zeer gewaardeerd verenigingsorgaan. Het is belangrijk dat deze positie behouden blijft en nog verder wordt uitgebouwd in het belang van de Nederlandse vliegvissers.

De documenten met betrekking tot de extra Algemene Ledenvergadering en het verslag van de onderzoekscommissie zijn in het besloten ledendeel van deze website toegankelijk. Heeft u nog geen toegangscode, dan kunt u die op de VNV-website aanvragen door in het menu rechtsboven 'inloggen' aan te klikken en de instructies te volgen.
Mocht u problemen ondervinden met uw toegangscode dan kunt u dit met uw lidnummer aan de webmaster melden. (webmaster@vnv.nu)